Rodzina œp. ksiêdza Antoniego Wali
wyra¿a wdziêcznoœæ wszystkim osobom,
które przyczyni³ysiêdopowstaniatejpublikacji,
aszczególnepodziêkowaniakierujewstronêMarieVitucci.
The family of the late Father Antoni Wala
would like to express a special thank you to everyone
who contributed to the publication of this book,
especially to Marie Vitucci.
Die Familie des stets unvergessenen Priesters Antoni Wala
dankt allen Personen, die zur Schaffung
dieser Veröffentlichung beitrugen.
Besonders bedankt sie sich bei Frau Marie Vitucci.
Ks. Antoni Wala „Ave” (1939–2006)
Ku pamiêci / In Loving Memory / Zum andenken
KAPLICA
pw. MATKI BOSKIEJ
UZDROWIENIA CHORYCH
wSzpitaluWojewódzkimwTychach
CHAPEL
OF THE BLESSED MOTHER
HEALING THE SICK
in Tychy's State Hospital
KAPELLE
MUTTERGOTTES
zur HEILUNG KRANKER
im Woiwodschaftskrankenhaus in Tychy
Piotr Rogowski
Nowy Jork–Warszawa 2010
Wszystkie prawa zastrze¿one.
Ka¿da reprodukcja lub adaptacja ca³oœci b¹ czêœci niniejszej publikacji,
itoniezale¿nieodzastosowanejtechnikireprodukcji
(drukarskiej, fotograficznej, komputerowej, nagrañ fonograficznych itd.),
wymaga pisemnej zgody Autora.
Budowniczy kaplicy / Builder of Hospital Chapel / Builder der Krankenhaus-Kapelle:
Ksi¹dz / Priest / Priester A
NTONI WALA
Architekt / Architect: GRZEGORZ RATAJSKI
Wykonawca / Contractor / Darsteller: PIOTR GA£USZKA
Autor rzeŸb / Sculptor / Bildhauer: ANTONI TOBOROWICZ
Redakcja / Editor / Hrsg. von: PIOTR ROGOWSKI
Redakcja wersji polskiej: ALEKSANDRA RUDALSKA
English version edited by: MARIE VITUCCI
Wortlaut der deutschen version: EMILIA ROGOWSKA
Opracowanie graficzne / Layout: JAN WORECZKO,W-TEAM
Fotografie / Photographs / Photographien:
C
ZES£AW CZAPLIÑSKI,ANDRZEJ P AW£OWICZ ,KRZYSZTOF PILECKI,zbioryrodzinne
Skanowanie i retusz elektroniczny / Scanning and image processing / Scannen und
Bildverarbeitung: J
ERZY JANOTA,StudioCicero
Druk / Printer / Druck: Dimograf, Bielsko-Bia³a
Wszystkie prawa zastrze¿one / All Rights Reserved / Alle Rechte Vorbehalten
Copyright © Piotr Rogowski 2010
e-mail: Peterrogowski@yahoo.com